LVU Advokat

Juridisk hjälp i LVU-ärenden |08-428 96 80

LVU

Vad är LVU?

LVU är en förkortning för Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, en lag som reglerar omhändertagande av barn.

Ett barn kan omhändertas om det finns en risk för att barnets hälsa eller utveckling kan skadas på grund av den miljö barnet vistas eller bor i. Det kan exempelvis handla om föräldrar som misshandlar barnet eller på grund av missbruk eller psykiska problem inte kan tillhandahålla en säker hemmiljö där barnet får mat, trygghet, rena kläder eller andra grundläggande behov tillgodosedda. Det ställs höga krav på att det ska handla om en allvarlig farosituation för barnet innan det kan bli aktuellt att tillämpa LVU.

Så går ett ärende till

Socialnämnden kan besluta om ett omedelbart omhändertagande. Vid ett omedelbart omhändertagande anser socialnämnden att domstolens beslut inte kan avvaktas.

Efter det omhändertagandet skall socialnämnden inom en vecka lämna in en ansökan till förvaltningsrätten med en begäran om att det omedelbara omhändertagandet fastställs. Domstolen tar sitt första beslut inom en vecka från det att handlingarna lämnats in. Beslutet gäller endast om det omedelbara omhändertagandet skall kvarstå till dess att domstolen slutligt prövar omhändertagandet.

Beslut fattas på kort tid

Det slutgiltiga beslutet tas relativt snabbt. Domstolen håller normalt en förhandling inom fyra veckor. Till denna förhandling är vårdnadshavaren/vårdnadshavarna kallade. De har rätt till en advokat och även en möjlighet att kalla egna vittnen.

Om domstolen beslutar att barnet skall tas om hand enligt LVU förflyttas barnet till ett permanent familjehem, eller vid behov placeras på ett behandlingshem eller sjukhus. Omhändertagandet omprövas härefter vart sjätte månad.

Kontakta oss om du behöver hjälp av en advokat i frågor rörande LVU. Vi arbetar som offentliga biträden för föräldrar vars barn har omhändertagits.

Frågor och svar om LVU och ungdomsvård

Vem bestämmer att någon ska bli omhändertaget enligt LVU?

Det är förvaltningsrätten som tar beslut om tvångsvård. Men först måste kommunen ha gjort en utredning av ungdomens behov av vård och ansökt om tvångsvård. När förvaltningsrätten har beslutat om tvångsvård så kontaktas SiS placeringsenhet av socialtjänsten. I samråd mellan SiS och socialtjänsten anvisas en plats på den institution som anses ge bäst vård i det aktuella fallet. På ungdomshemmet finns utbildad personal som lärare, behandlingsassistenter, sjuksköterskor och psykologer som stöd för den unga personen. Personalen ska hjälpa ungdomen med hans/hennes behandling och skolgång. Dessutom ska personalen ta fram en behandlingsplan för personen.

Hur länge kan man vara omhändertagen?

Vård med stöd av LVU kan variera i längd, Det kan handla om en eller två veckor vid en akutplacering eller om flera år på en behandlingsavdelning. Hur lång vård som behövs bedöms från fall till fall. Hemkommunens Socialnämnd ska ompröva ett LVU-beslut var sjätte månad.

Vad är sluten ungdomsvård?

En person som döms till sluten ungdomsvård har begått ett brott men är för ung för att dömas till fängelse enligt svensk lag. En ungdom som dömts till sluten ungdomsvård kommer istället till ett av SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem. Där får de dömda ungdomarna vård och behandling som syftar till att få dem att sluta begå brottsliga handlingar. Under tiden på det särskilda boendet ska ungdomen få hjälp att komma ut i samhället efter att straffet är avtjänat. Detta betyder att personen så småningom kan placeras på en öppen avdelning. En annan lösning är så kallad “utslussning” där den unga personen får vara utanför ungdomshemmet för att gå i en vanlig skola eller praktisera på en arbetsplats.

Hur överklagar man ett beslut om omhändertagande?

Vissa beslut kan överklagas till domstol. Ungdomen kan skriva till förvaltningsrätten om hen tycker att beslutet är felaktigt och bör ändras. Vilka beslut som kan överklagas måste institutionen informera ungdomen om skriftligen.

Hur gör man om man vill klaga på vården och behandlingen?

Om den omhändertagna ungdomen är missnöjd med något på ungdomshemmet så har denne rätt att klaga till personalen eller någon av de myndigheter som kontrollerar att lagarna följs. Några av dessa myndigheter är Inspektionen för vård och omsorg, och Justitieombudsmannen. Går ungdomen på institutionens skola går det även att klaga hos Skolinspektionen.

Få hjälp med LVU av en kunnig och erfaren advokat.