LVU Advokat

Juridisk hjälp i LVU-ärenden |08-428 96 80

LVU

Vad är LVU?

LVU är en förkortning för Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, en lag som reglerar omhändertagande av barn.

Ett barn kan omhändertas om det finns en risk för att barnets hälsa eller utveckling kan skadas på grund av den miljö barnet vistas eller bor i. Det kan exempelvis handla om föräldrar som misshandlar barnet eller på grund av missbruk eller psykiska problem inte kan tillhandahålla en säker hemmiljö där barnet får mat, trygghet, rena kläder eller andra grundläggande behov tillgodosedda. Det ställs höga krav på att det ska handla om en allvarlig farosituation för barnet innan det kan bli aktuellt att tillämpa LVU.

Så går ett ärende till

Socialnämnden kan besluta om ett omedelbart omhändertagande. Vid ett omedelbart omhändertagande anser socialnämnden att domstolens beslut inte kan avvaktas.

Efter det omhändertagandet skall socialnämnden inom en vecka lämna in en ansökan till förvaltningsrätten med en begäran om att det omedelbara omhändertagandet fastställs. Domstolen tar sitt första beslut inom en vecka från det att handlingarna lämnats in. Beslutet gäller endast om det omedelbara omhändertagandet skall kvarstå till dess att domstolen slutligt prövar omhändertagandet.

Beslut fattas på kort tid

Det slutgiltiga beslutet tas relativt snabbt. Domstolen håller normalt en förhandling inom fyra veckor. Till denna förhandling är vårdnadshavaren/vårdnadshavarna kallade. De har rätt till en advokat och även en möjlighet att kalla egna vittnen.

Om domstolen beslutar att barnet skall tas om hand enligt LVU förflyttas barnet till ett permanent familjehem, eller vid behov placeras på ett behandlingshem eller sjukhus. Omhändertagandet omprövas härefter vart sjätte månad.

Kontakta oss om du behöver hjälp av en advokat i frågor rörande LVU. Vi arbetar som offentliga biträden för föräldrar vars barn har omhändertagits.

 

Få hjälp med LVU av en kunnig och erfaren advokat.