LVU Advokat

Juridisk hjälp i LVU-ärenden |08-428 96 80

Vi arbetar med LVU
och nås dygnet runt

LVU-advokat

Advokatfirman Glendor tar uppdrag som offentligt biträde för föräldrar vars barn har omhändertagits. Vi är även offentligt biträde/ställföreträdare för barn. Du kan alltid kontakta oss på mail eller telefon 08-428 96 80 om du har frågor gällande LVU eller behöver hjälp i ett annat familjerättsärende.

Om du är barn och behöver hjälp och stöd kan du besöka Barnombudsmannens hemsida eller ringa direkt till deras jourtelefon på 020-23 10 10 (samtalet kommer inte att synas i telefonräkningen och är gratis att ringa). 

LVU

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en tvångslag som reglerar hur barn och ungdomar som far illa på grund av bristande förhållanden i det egna hemmet eller på grund av eget skadligt beteende skall tas om hand.

Tvångsvård enligt LVU är en sista utväg när det inte är möjligt att hitta andra lösningar. I första hand försöker man ta den frivilliga vägen via Socialtjänsten och socialtjänstlagen. Om detta inte är tillräckliga kan ett ingripande göras enligt LVU. För att LVU skall komma ifråga krävs en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skadas. Det kan handla om psykisk eller fysisk misshandel i hemmet, drogmissbruk eller kriminalitet hos den unge m.m.

När ett barn omhändertas enligt LVU sker detta mot vårdnadshavarens, barnets eller bådas vilja.

Gången är följande:

  1. Ett omedelbart omhändertagande görs av socialnämnden som samma dag kan hämta barnet och föra barnet till ett jourhem.

  2. Socialnämnden skall därefter inom en vecka ansöka hos förvaltningsrätten om att omhändertagandet skall stå fast.

  3. Domstolen håller därefter en förhandling där frågan om tvångsvården prövas. Står LVU fast placeras barnet normalt i ett familjehem (fosterfamilj).

  4. Var sjätte månad omprövar socialnämnden om vården skall kvarstå eller inte. Socialnämndens beslut kan i vissa fall överklagas till domstol.

Felaktigt beslut?

Omhändertaganden enligt LVU grundar sig i princip uteslutande på en utredning av socialtjänsten kring barnets hemförhållanden och levnadssätt i övrigt. Tyvärr förekommer det alltför många gånger fel i deras utredningar.

advokat som arbetar med LVU-frågor

Löpande utvärderingar om hur de olika kommunerna arbetar med LVU, har visat att det finns stora brister i vissa kommuner och inget enhetligt agerande från socialtjänsten i dessa ärenden. Ibland placeras barn i familjehem utan att det finns rättsäkra beslut som används för att motivera åtgärden. Det finns till exempel familjehem som inte ens har utretts i förväg. Man har till och med hittat stora brister hos ett flertal av HVB-hem.

Inledande fri rådgivning

Vi arbetar med LVU och behöver du hjälp av en kunnig och erfaren LVU-advokat går det bra att vända sig till oss. Gå till vår kontaktsida och fyll i formuläret så återkommer vi snarast möjligt till dig för en inledande gratis rådgivning. Det går också alltid bra att ringa oss på telefon alla dagar, året om.

Offentligt biträde

Domstolen utser normalt ett offentligt biträde – ett juridiskt ombud – för förädrarna eller barnet. Ombudet i sin tur bekostas helt av det allmänna. Det innebär att man inte själv behöver betala advokatens arvode i dessa mål.

 

Få hjälp med LVU av en kunnig och erfaren advokat.